زندگی نامه

 دکتری حسابداری از دانشگاه تهران

استاد مدعو دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

کتاب های منتشر شده