زندگی نامه

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران با درجه استادی(استاد تمام و عضو هیأت ممیز دانشگاه تهران)

1. ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ راﻫﺒﺮدي دﯾﻮان ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﮐﺸﻮر

2. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺎت ﻣﻤﯿﺰ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

3. رﺋﯿﺲ داﻧﺸﮑﺪه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺣﺴﺎﺑﺪاري ﭘﺮدﯾﺲ ﻓﺎراﺑﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

4. ﻋﻀﻮ ﻫﯿﺄت ﻋﻠﻤﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان - ﭘﺮدﯾﺲ ﻓﺎراﺑﯽ)ﻗﻢ(

5. ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ اﻧﻘﻼب ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ

6. ﻋﻀﻮ ﮔﺮوه ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ و رﺋﯿﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ ﭘﺮدﯾﺲ ﻓﺎراﺑﯽ ﻗﻢ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان 7. ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻣﺮﮐﺰي ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ - داﻧﺸﮕﺎه ﺟﺎﻣﻊ ﻋﻠﻤﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي

8. ﻋﻀﻮ ﮐﻤﯿﺘﻪ آﻣﺎﯾﺶ رﺷﺘﻪﻫﺎ - داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

آدرس اﻟﮑﺘﺮوﻧﯿﮑﯽ:khanifar@ut.ac.ir

ﺳﻮاﺑﻖ ﻋﻠﻤﯽ، ﭘﮋوﻫﺸﯽ :

1. ﮐﺎرداﻧﯽ: ﻣﻌﺎرف اﺳﻼﻣﯽ ﻣﺮﮐﺰ ﺗﺮﺑﯿﺖ ﻣﻌﻠﻢ ﺷﻬﯿﺪ ﻣﻄﻬﺮي ﺑﻮﺷﻬﺮ

2. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي از داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان )1373( داﻧﺸﮑﺪه رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ 3. ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗﻬﺮان )1377(

4. دﮐﺘﺮي: ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي ﺗﻬﺮان واﺣﺪ ﻋﻠﻮم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت )1380(

5. ﺣﻮزه: ﺳﻄﻮح ﺣﻮزوي

 زﻣﯿﻨﻪﻫﺎي ﺗﺪرﯾﺲ: 

ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺪرﯾﺲ در داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻣﺮاﮐﺰ آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺸﻮر (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ و دﮐﺘﺮي)

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ و روشﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺤﻘﯿﻖ (دﮐﺘﺮي)

ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻋﻠﻢ و روش ﺗﺤﻘﯿﻖ

روش ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ)

روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در ﺣﻘﻮق، ﮔﺮاﯾﺶ ﺟﺰا ﻋﻤﻮﻣﯽ، ﺧﺼﻮﺻﯽ (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ)

اﺻﻮل ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ)

اﺻﻮل ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ)

روش ﺗﺤﻘﯿﻖ در اﻟﻬﯿﺎت ﮔﺮاﯾﺶ ﻓﻘﻪ و ﺣﻘﻮق (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ)

روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﮐﺎر (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ)

روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ)

روان ﺷﻨﺎﺳﯽ ﺷﺨﺼﯿﺖ (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ ﺑﺎﻟﯿﻨﯽ)

رواﺑﻂ ﮐﺎر (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ)

ﻣﮑﺘﺐﻫﺎي روانﺷﻨﺎﺳﯽ, ﮔﺮوه ﻓﻠﺴﻔﻪ 1 و 2 (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ)

اﻟﮕﻮﻫﺎ و ﻓﻨﻮن ﺗﺪرﯾﺲ (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ)

روانﺷﻨﺎﺳﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ)

ﻣﺘﺪوﻟﻮژي (ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ)

کتاب های منتشر شده