اخبار و رویدادها

بازنشر: تحقیق در عملیات جلد 1
 • 25
 • آبان

بازنشر: تحقیق در عملیات جلد 1

کتابی از احسان خاکبازان و نیلوفر مبصری

تازه ها: مرجع کامل مدیریت منابع انسانی
 • 21
 • آبان

تازه ها: مرجع کامل مدیریت منابع انسانی

کتابی جدید از دکتر سیدجوادین دکتر جلیلیان

تازه ها: سیر تطور توسعه منابع انسانی
 • 21
 • آبان

تازه ها: سیر تطور توسعه منابع انسانی

مترجمان: مهدی باغبان و علیرضا قزل

تازه ها: مرجع کامل مدیریت بازاریابی
 • 17
 • آبان

تازه ها: مرجع کامل مدیریت بازاریابی

کتابی جدید از دکتر جلیلیان

بازنشر : 2000 تست ریاضی عمومی
 • 27
 • مهر

بازنشر : 2000 تست ریاضی عمومی

امید محمودیان - امیر عرفانیان

تازه ها: دو کتاب جدید از دکتر سیدجوادین
 • 27
 • مهر

تازه ها: دو کتاب جدید از دکتر سیدجوادین

اخلاق و احکام کسب و کار + معماری جبران خدمات

بازنشر: خود آموز معامله گری بازار سرمایه
 • 20
 • مهر

بازنشر: خود آموز معامله گری بازار سرمایه

کتابی از آقایان واشقانی فراهانی و ابراهیم حسنخانی

بازنشر : فرایند برونسپاری
 • 13
 • مهر

بازنشر : فرایند برونسپاری

کتابی از دکتر سیدجوادین - طهمورث حسنقلی پور - بهروز پورولی